İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Tam Hangers insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Tam Hangers personeli birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve Tam Hangers Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Tam Hangers Yöneticileri her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynaklarına bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Personelin bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynaklarına iletebilmektedir.

Bu tür şikâyetler şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Tam Hangers, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.

İnsan Hakları politikası uyarınca, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler ve çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyette bulunmamaktadır.

Tam Hangers 2013 yılı içerisinde T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomik Forumu işbirliği ile hazırlanan “İşte Eşitlik Bildirgesi’ni imzalamış ve söz konusu bildirge ile birlikte cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilkelere gönüllü olarak uyacağını ve ülke genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasında öncü olacağını taahhüt etmiştir. Tam Hangers hâlihazırda kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirmekte olduğu İK uygulamaları, yeni personel alımları, istihdam etmekte olduğu kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, kadın-erkek tüm personelin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almakta, eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemektedir.

Tam Hangers gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, personeli arasında ayırım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. Tam Hangers anne olan kadın personelin kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanabilmelerini temin etmeyi ve böylelikle iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

Tam Hangers personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duymaktadır. Tam Hangers Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda personele eğitim verilmektedir.

Tam Hangers çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri insan kaynaklarına iletilmekte ve takip edilmektedir. Tam Hangers gerek hizmetlerin sunulmasında gerek personelin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.

Tam Hangers, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı insan hakları konusunda yayınladığı beyan ve çeşitli politikaları çerçevesinde müşterilerinden de beklemektedir.